Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële inspraakorgaan met een vertegenwoordiging van drie ouders en drie leerkrachten. De directeur is namens het schoolbestuur aanwezig bij de vergaderingen indien de MR dat wenst. De MR is voor het bestuur een officieel aanspreekpunt, andersom mag de MR het schoolbestuur om informatie of verantwoording vragen. Vaak zal de directeur van de school optreden als vertegenwoordiger van het bestuur.

De schoolleiding voert ongeveer eens per zes weken overleg over het te voeren beleid. Voor een aantal onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de schoolgids, is formeel instemming nodig. Bij een groot aantal onderwerpen gaat het om kritisch meedenken. De teamvergadering kiest drie leden die de leerkrachten vertegenwoordigen; alle ouders kiezen drie leden die namens de ouders de MR vertegenwoordigen. Soms komt het aantal kandidaten overeen met de vrijgekomen plaatsen, het is dan niet nodig verkiezingen te houden; hij/ zij is dan automatisch gekozen.De notulen en agenda voor de MR kunt u vinden op deze website bij formulieren; de vergaderingen zijn openbaar. klik her voor de laatste notulen.

Voor het jaarverslag klik hier voor het jaarverslag. De MR heeft een kort mission statement inclusief foto op papier gezet. U vindt het hier. De MR heeft wil graag zichtbaar zijn voor ouders. daarom hangt er in de hal van de school een document, “MR even voorstellen”u vindt het hier.

Voor de agenda van de meest recente  te bespreken punten klikt u hier

Activiteiten plan

De MR heeft ook een activiteitenplan waar alle te bespreken onderwerpen op staan inclusief wanneer die onderwerpen aan de orde komen en hoe de MR werkt. U vindt die hier. Over het werk van de MR is ook een bewaarnieuwsbrief verschenen, samen met informatie over de ouderraad. Die vindt u hier.

Naast de MR is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiger zit van onze school: één leerkracht of één ouder. De GMR bespreekt alleen die zaken die alle openbare scholen van het stadsdeel aangaan.

De MR heeft het volgende mailadres: mr@annefrank-montessori.nl