Volgen en verslagen

Op onze school houden wij nauwkeurig de resultaten èn de ontwikkeling van de kinderen bij. We doen dat met zogeheten landelijk genormeerde toetsen. Dat wil zeggen dat de toets eerst getest is bij een grote groep leerlingen in het hele land, waarna de landelijk gemiddelden bepaald worden. Daar worden onze kinderen dan weer mee vergeleken.

Voor de onderbouw gebruiken we o.a. toetsen voor voorbereidend lezen, toetsen van het CPS (beginnende geletterdheid) en de begrippen rondom ruimte en tijd. In de midden- en bovenbouw wordt getoetst op technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Daarna hebben we in groep 7 nog de entreetoets en in groep 8 de eindtoets. Die toetsen kijken naar spelling, begrijpend lezen, informatieverwerking en rekenen. Verder houden we van alle leerlingen via gestandaardiseerde observaties de sociaal-emotionele ontwikkeling bij.

We vinden het bijhouden van resultaten belangrijk om verschillende redenen:

  • Je kunt de ontwikkeling van het kind volgen gedurende meerdere jaren;
  • Je kunt die ontwikkeling vergelijken met leeftijdgenoten;
  • Je kunt het effect van ons onderwijs vergelijken met andere vergelijkbare scholen;
  • Je kunt het effect van extra inzet voor kinderen die meer aandacht nodig hebben meten.

Daarnaast is er een nog belangrijkere reden om te toetsen. Door te toetsen kun je mogelijke hiaten op tijd ontdekken en je lesaanbod/ lesmateriaal op de behoeften van het kind aanpassen. Het toetsen is voor ons eerder een aanvulling op wat we voor een deel al weten door observaties in de klas. De objectieve informatie die we uit de toetsen halen is dus eigenlijk een soort tweede gegeven.

Beoordelen

Om de toetsen goed te kunnen beoordelen, maken we gebruik van een normering waarbij de ontwikkeling van het kind vergeleken wordt met andere kinderen in Nederland. De meest gemaakte verdeling bij toetsuitslagen is A voor de 25% best scorende leerlingen, B voor de 25% die daar onder zit maar dus nog boven het gemiddelde. C voor de 25% leerlingen die onder het gemiddelde zit. D voor de 15% kinderen die daar weer onder zit en E voor de 10% zwakst scorende leerlingen.

Communicatie

Ter voorbereiding van de oudergesprekken schrijven de leerkrachten het een en ander op. Dat wordt gepubliceerd in Parnassys. U kunt dus voor een oudergesprek al op het ouderportal het verslag lezen dat de leerkracht heeft geschreven en u kunt de laatste stand van de toetsen inzien. Gegevens uit de vorige schooljaren staan ook allemaal nog in Parnassys. U moet dan een ander schooljaar selecteren. U wordt dus om een goed gesprek te kunnen voeren verzocht  het ouderportal vlak voor de oudergesprekken  te bekijken, zodat u voorbereid bent op het gesprek.Het publiceren op Parnassys van toetsen en verslagen doen we omdat we ouders zo goed mogelijk willen informeren over de ontwikkeling van de kinderen. Publicatie op Parnassys zal nooit de gesprekken vervangen. Ook wanneer er geen oudergesprekken zijn en u ziet plotseling informatie op Parnassys verschijnen, vraag dan om verduidelijking aan de groepsleerkracht of de schoolleiding. U kunt ook wachten tot het eerstvolgende gesprek. Wanneer de groepsleerkracht zich zorgen maakt nemen wij altijd contact met u op!

Andere informatie

Naast deze harde informatie vinden we het op school belangrijk u ook andere informatie te geven. Hoe gaat het in de klas, hoe gaat het bij het spelen met vriendjes of vriendinnetjes? Hoe is de werkhouding? Gaat het kind graag naar school? Die informatie valt natuurlijk niet in grafieken, cijfers of kleurtjes uit te drukken. Daarom blijven de oudergesprekken voor ons heel belangrijk.

Voorbeeld uit de ouderportaal Parnassys


Hier kunt het ouderportaal vinden.