ONDERWIJS

De 6e Montessorischool Anne Frank is een school waar het leren voorop staat. We hebben dat vastgelegd in de zin “leren met aandacht voor ieder kind.We geven naast het leren ook veel individuele aandacht voor de kinderen. We gaan er van uit dat ieder kind zich wil ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat er een veilig gestructureerd klimaat is op de school en in de klas. Daarom besteden we ook veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling.

De sociaal emotionele ontwikkeling houden we in de gaten door regelmatig goed te kijken naar de kinderen (observeren) daarnaast vullen de leerkrachten eenmaal per jaar een standaard observatie in. In het oudergesprek wordt daar verslag van gedaan. De ontwikkeling van het leren houden we bij met behulp van toetsen. U vindt de uitslagen van toetsen op het ouder portal van ons school administratiesysteem Parnassys. Zie verder de zorg voor uw kind

We zijn een erkende Montessori basisschool.

De school baseert zich op de ideeën en uitgangspunten van Maria Montessori. Deze uitgangspunten zijn voor ons het vertrekpunt om modern onderwijs te geven. Montessori ging heel erg uit van het leren in vrijheid en het omgaan met verantwoordelijkheid. Onderstaande uitspraken geven dat weer:

  • Vrijheid van werkkeuze, maar wel met regelmaat aan elk schoolvak werken;
  • Vrijheid van werktempo, aangepast aan de mogelijkheden van elk kind;
  • Vrijheid van beweging: kinderen mogen zelf werk pakken en opruimen, aan tafel of op een kleedje werken, maar nooit doelloos rondlopen;
  • Vrijheid van niveau, werken op het niveau dat je aan kan maar niet eronder of erboven;
  • Vrijheid om te mogen samenwerken;
  • Vrijheid van herhaling, verwerking of verdieping van de leerstof;
  • Werken aan het vergroten van je zelfstandigheid. “Help mij het zelf te doen”

De sociale ontwikkeling stimuleren we doordat de kinderen in een groep altijd een keer de jongste, middelste en oudste zijn. Daardoor ontwikkelt zich de zorg voor jongeren. We versterken ook de mogelijkheden om met kinderen van verschillende leeftijden om te gaan; de kinderen leren rekening met elkaar te houden.

Klimaat

Ieder kind moet zich in de school op zijn plek voelen. Daarom vinden we respect voor verschillen in uiterlijk, geloof en gewoonten belangrijk. Dit respect ontstaat niet vanzelf. Alle leerkrachten volgden een training tot “Kanjertrainer”een methode om het sociale klimaat in de school te begeleiden en positief te ontwikkelen . Een bij de schoolsfeer passend citaat van Anne Terruwe sluit dit hoofdstuk af.

“Jij mag zijn zoals je bent
om te worden wie je bent,
maar nog niet kunt zijn;
en je mag het worden
op jouw manier
en in jouw tijd”