Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Onze school maakt, samen met 21 andere Amsterdamse openbare basisscholen, sinds 1 januari 2008 onderdeel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OoadA).
Met de oprichting van deze stichting is het openbaar onderwijs in de stadsdelen Centrum, Oud-Zuid en ZuiderAmstel volledig verzelfstandigd. Het schoolbestuur bestaat uit 7 leden. Het bestuur en de algemene directie wordt ondersteund door een bestuursbureau dat bestaat uit 8 stafmedewerkers.

Het bestuur wil graag aan alle belanghebbenden laten weten op welke wijze tegen onderwijs aangekeken wordt en ook wat de resultaten zijn. Daartoe wordt jaarlijks een jaarverslag gemaakt, dat via de website toegankelijk is (www.openbaaronderwijsaandeamstel.nl). Aan de betreffende stadsdelen worden zowel de begroting als het financieel jaarverslag voorgelegd.

Het bestuur heeft een aantal cruciale waarden en uitgangspunten geformuleerd. Centraal hierin staan onder meer de begrippen: algemene toegankelijkheid, draagvlak en ontwikkeling, kwaliteit, kansen, samenwerking en professionaliteit. Vanuit deze kernwaarden is vervolgens een aantal ambities geformuleerd. Ambities die vanzelfsprekend nog nadere uitwerking vergen, maar die wel al zicht geven op de richting waarin de stichting zich wil ontwikkelen.

Het bestuur ziet het als haar ambitie om te komen tot:

  • kleurrijke scholen, waarin aandacht en plaats is voor diversiteit.
  • Kwalitatief hoogstaand, eigentijds onderwijs.
  • Passend onderwijs, waarbij we gezamenlijk willen komen tot een dekkend onderwijsaanbod voor zoveel mogelijk kinderen.
  • Verbreding van het onderwijs, door in samenwerking met externe partners een diversiteit aan dagarrangementen te ontwikkelen.
  • Kaderstellend en faciliterend personeelsbeleid. Het bestuur wil zich ontwikkelen tot een goed en aantrekkelijk werkgever door o.a. het tot stand brengen van interne dynamiek en mobiliteit en een transparant integraal personeelsbeleid.
  • Eigentijdse huisvesting voor alle scholen. Zaken als veiligheid, ARBO-eisen, diversiteit in onderwijsactiviteiten, adequate speelgelegenheid spelen hierbij een rol.
  • Een professioneel bestuur, dat met de code goed bestuur als uitgangspunt, door middel van het stellen van kaders, op hoofdlijnen sturing geeft aan het beleid.

Het bestuur wil in overleg met de schooldirectieteams, ouders en overige betrokkenen aan de slag om aan deze ambities nader inhoud en handen en voeten te geven.