Kwaliteit

“Kwaliteit is nooit af” is een slogan waar we ons in kunnen vinden. 

Het team van de 6e Montessorischool Anne Frank werkt gericht en planmatig aan de ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De school beschikt over een systeem van interne kwaliteitszorg. In het kader van de zelfevaluatie worden cyclisch aspecten van het onderwijsleerproces geëvalueerd (aanbod, zorg en begeleiding e.d.). Naast het personeel, worden ook leerlingen en ouders systematisch bevraagd. Als de uitkomsten hiertoe aanleiding geven worden deze als actiepunt opgenomen in het jaarplan. Jaarlijks maken we een jaarverslag waarin we kijken naar onze kwaliteit U vindt het hier. Via scholen op de kaart kunt u een heel goed beeld krijgen van de kwaliteit van onze school in vergelijking met andere scholen. U vindt scholen op de kaart hier.

Zorg en begeleiding

De school heeft de afgelopen jaren het nodige geïnvesteerd in de zorg en begeleiding. De zorgniveaus zijn duidelijk uitgelijnd, evenals de onderscheiden taken en verantwoordelijkheden (Zorgplan/Stappen in zorg). Ook zijn er duidelijke afspraken over de gewenste handelingsgerichte werkwijze.

De school brengt met behulp van de toetsen van het leerlingenvolgsysteem de ontwikkeling van de leerlingen tweejaarlijks in beeld gebracht. De intern begeleider analyseert de gegevens en bespreekt deze in de bouw- of teamvergadering. Indien nodig krijgen leerlingen gerichte ondersteuning binnen of buiten de klas.

Nederlandse Montessori Vereniging

Naast het onderzoek van de inspectie werd de school in het voorjaar van 2010 ook bezocht door de visitatie commissie van de Nederlandse Montessori vereniging. Ter info eerst enige informatie over de vereniging. Ouders dragen in de jaarlijkse ouderbijdrage bij aan het lidmaatschap van de vereniging.

De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) heeft als missie: het bevorderen en (doen) ontwikkelen van opvoeding en onderwijs volgens de beginselen en werkwijzen van Maria Montessori en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het montessori-onderwijs.

De Nederlandse Montessori Vereniging houdt zich met drie hoofdtaken bezig. In de eerste plaats, met haar secretariaat als middelpunt, de vereniging. Dit houdt onder andere in: algemene raadpleging waaronder de samenstelling van het jaarboekje, verzorging van publicaties zoals ook het verenigingsblad Montessori Mededelingen, het beschikken over een Wetenschappelijk Bureau en referentiepunt voor iedereen die iets wil weten of vragen over montessori-onderwijs in Nederland.

Ten tweede maakt een vereniging met een professioneel bureau zoals de NMV het mogelijk dat de belangen van montessorionderwijs en opvoeding breed kunnen worden vertegenwoordigd. Dit doen we bijvoorbeeld in het bestaande overleg met de inspectie voor het onderwijs en in het samenwerkingsverband van vernieuwingsscholen.

In de derde plaats kan de NMV door haar netwerk van ervaringsdeskundigen zorgdragen voor de kwaliteitsbewaking van het eigen onderwijs door het instellen van visitatiecommissies voor elke sectie binnen de vereniging (Het jonge kind, Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs). Daarnaast draagt de NMV in het kader van de kwaliteit van het onderwijs verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke deskundigheid van het personeel op montessorischolen; zij onderhoudt daartoe bindende contacten met de opleidingsinstituten.

De NMV geeft een tweemaandelijks verenigingsblad uit: Montessori Mededelingen.
Leden van de NMV krijgen het blad gratis toegestuurd.

Verslag visitatiecommissie

De visitatiecommissie bezocht de school op 10 juni 2010 en erkende de school opnieuw voor vijf jaar. Uit het motivatieoordeel:

Onze totale indruk laat een school zien met een prettige sfeer, waar kinderen blijk geven van zelfstandig en taakgericht te kunnen werken. Er is een rustige leeromgeving gecreëerd, waar kinderen respectvol met elkaar omgaan.

Er worden twee aanbevelingen gedaan:

  1. Het kindvolgsysteem laat verschillende systemen en mogelijkheden toe. Er zijn verschillen tussen bouwen, maar ook tussen groepen binnen een bouw geconstateerd. Wij adviseren de school om een eenduidig systeem op te zetten, dat voor alle leerkrachten hetzelfde is.
  2. Houd de ingeslagen weg met betrekking tot de voorbereide omgeving vast.

Beide punten zijn inmiddels opgepakt en gerealiseerd, hoewel het laatste punt natuurlijk ook weer nooit 100% af is.