Pestprotocol

Er is plagen en pesten. Het verschil daartussen is groot. Kinderen die elkaar plagen kunnen elkaar wel aan. Nu eens plaagt de een, dan weer de ander. Een geplaagd kind kan terugplagen. Na een tijdje maken ze het samen weer goed. Je kunt elkaar ook plagen voor de gein. Tegen af en toe geplaagd worden, moet je kunnen.

Je hebt zelfs leuke en vriendelijke plagerijtjes. Er is sprake van een pedagogische waarde: door elkaar eens uit te dagen leren kinderen heel goed om met allerlei conflicten om te gaan. Dat is een vaardigheid die ze later in hun leven van pas komt bij conflicthantering, waar iedereen in zijn leven mee te maken krijgt.

Het specifieke van pesten is gelegen in het  bedreigende en vooral systematische karakter. We spreken van pestgedrag als het daarnaast ook nog regelmatig gebeurt, waardoor de veiligheid van de omgeving van een kind wordt aangetast. De inzet van het pestgedrag is altijd macht door  intimidatie. Pesten komt voor in het gezin, de buurt of op school.

‘Pesten is (psychisch, fysiek of seksueel) systematisch geweld van een leerling of een groep leerlingen ten opzichte van één of meer klasgenoten die niet meer in staat is / zijn zichzelf te verdedigen.

’Indien er sprake is van pesten is het van groot belang dat de leerkracht onder ogen ziet, dat er een ernstig probleem in zijn of haar groep is. In een klimaat waarin het pesten gedoogd wordt, worden ook de pedagogische structuur en de veiligheid daarin ernstig aangetast. Om ons als school bewust te zijn van het pesten en pestgedrag van kinderen hebben wij, als directie, team en MR, een pestprotocol opgesteld. Het protocol biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de impact, ernst en ook specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag.

Uitgangspunten van de school

  • Pesten is een probleem van ons allen, directie, interne begeleiding, leerkrachten, overblijfmedewerkers, ouders en leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende middengroep).
  • De school past een preventieve aanpak toe door de behandeling van het onderwerp in de groep en door het vaststellen van regels van de Kanjertraining. Alle leerkrachten worden geschoold tot Kanjertrainer.
  • Als  pesten desondanks toch optreedt moeten leerkrachten dat signaleren en melden aan de schoolleiding.
  • Als pesten desondanks toch optreedt moeten leerkrachten daar duidelijk stelling tegen nemen.
  • Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt beschikt de school over een repressieve aanpak.
  • De school beschikt over een contactpersoon die ouders inlicht over een eventueel overleg met de externe vertrouwenspersoon.
  • De school beschikt over een vertrouwenspersoon die door middel van gesprekken, indien gewenst, het probleem probeert te onderzoeken en die mogelijk de ouders begeleidt bij een eventuele inzet van hulp bij derden.

De belangrijkste regels

Om kinderen, maar ook ouders te betrekken bij het creëren en behouden van een veilige sfeer hebben wij i.s.m. de kinderen en leerkrachten een aantal ‘regels’ opgesteld. Aan deze regels dient iedereen zich te houden, zodat wij ons veilig kunnen voelen op school. Deze regels staan ook in het pestprotocol.

Ik ben mijzelf maar houd rekening met anderen.
Doe niets bij een ander kind wat je zelf ook niet prettig vindt.
Kom alleen aan de ander als die dat wil.
We noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken geen scheldwoorden.
Ruzie los je op met praten.
Als dat andere kind niet luistert, zeg het dan pas tegen de leerkracht.
We sluiten andere kinderen niet buiten.
We lachen andere kinderen niet uit.
De afspraken proberen we niet alleen op school, maar ook onderweg, thuis en bij anderen na te komen.
Een grapje is een grapje als je er alle twee om kunt lachen.
Als je iets wil hebben vraag je het.

Digitaal pesten

Onze kinderen groeien op in een digitaal tijdperk. Kinderen vinden elkaar op het web en helaas zijn de effecten van deze vorm van communiceren niet altijd positief. Dit kan soms resulteren in digitaal pesten. Er zijn veel vormen van digitaal pesten; Anonieme berichten versturen via Whats-app/SMS, schelden, roddelen, etc. De effecten van digitaal pesten kunnen erger zijn dan bij traditioneel pesten. Neem alleen maar opnames die via de webcam worden gemaakt. Deze opnames verdwijnen nooit meer en kunnen over de hele wereld circuleren.

Soms gebeurt pesten buiten de school. Toch heeft de school er veel last van. Het ruziën en pesten gaat op school door en heeft een negatief schoolklimaat tot effect. Om de risico’s van het web zo goed mogelijk weer te geven, dienen leerkrachten en ouders dit in beeld en onder de aandacht  te brengen.

Om onze kinderen veiligheid en bescherming te geven, zijn we allen genoodzaakt om goed met hen over alle vormen van pesten te praten. In de bouwen worden de regels besproken, gehandhaafd en levend gehouden. Kinderen worden betrokken bij de Kanjertraining en ze leren zich bewust te zijn van hun eigen gedrag. Samen zijn we verantwoordelijk voor een positief schoolklimaat.