Welkom

Welkom op de website van de 6e Montessorischool Anne Frank. Via onze Facebook pagina kunnen jullie op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. We gebruiken voor deze website beperkt foto’s van de kinderen, als u dat niet wilt kunt u dat bij de schoolleiding aangeven. Ook zit er bij de schoolgids een formulier om dat aan te geven.

De 6e Montessorischool Anne Frank is een school waar het leren voorop staat. We hebben dat vastgelegd in de zin “leren met aandacht voor ieder kind.

We geven naast het leren ook veel individuele aandacht voor de kinderen. We gaan er van uit dat ieder kind zich wil ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat er een veilig gestructureerd klimaat is op de school en in de klas. Daarom besteden we ook veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Voor een impressie van onze school maakten we ook een film. U vindt de film hier. De film opent in een nieuw tabblad

School ondersteuningsplan

Hoe zorgen we voor al onze kinderen en hoe zorgen we specifiek voor kinderen die een speciale extra begeleiding nodig hebben? Dat beschrijven we elk jaar in het school ondersteuningsplan. In het team wordt dat besproken en de medezeggenschapsraad geeft er advies over. Inmiddels is het plan definitief vastgesteld. U kunt het vinden door hier te klikken. Als u vragen over dit plan heeft kunt u die stellen aan de schoolleiding of aan de intern begeleider Karin Rappange

Jaarverslag

Elk jaar maken we een jaarverslag over het afgelopen jaar. We doen dat om terug te kijken naar wat er goed ging, maar ook om te bekijken wat beter had gekund. Als je goed en eerlijk terugkijkt kun je ook beter vooruitkijken naar waar je aan wil werken in de komende periode. Verder is het goed om alle cijfers een keer op een rij te zetten.

Het jaarverslag is besproken met de MR, met het schoolbestuur en het is aangeboden aan de rijksinspectie die het meeneemt als een van de documenten voor de jaarlijkse verantwoording.

Als u het verslag wil lezen klikt u hier. Als u een reactie wil geven, of een vraag wil stellen, horen we dat graag. Dat kan bij de schoolleiding, de leerkracht van uw kind, maar het kan ook bijvoorbeeld bij de MR.

schoolplan 2015-2019

Iedere vier jaar maakt iedere school in Nederland een schoolplan voor de komende jaren. We beschrijven in het schoolplan wat de plannen zijn, waar we aan gaan werken en ook globaal hoe we dat gaan doen. Het is in eerste instantie een stuk voor intern gebruik om richting te geven aan de onderwerpen waar we de komende jaren aan willen werken. We hebben het besproken met de medezeggenschapsraad die met de plannen heeft ingestemd.

Het is ook een stuk waar we met het schoolbestuur en de rijksinspectie over spreken. We publiceren het ook op de site voor geïnteresseerde ouders. Wilt u er iets over vragen of wilt u een toelichting op de keuzes? De schoolleiding staat u graag te woord. U vindt het plan door hier te klikken.

Cultuur onderwijs

Zoals bekend is er op school een cultuurfonds. Ouders dragen financieel bij aan het cultuurfonds.

We vinden het belangrijk dat iedereen weet wat het cultuurfonds doet en hoe we zicht houden op de activiteiten die betaald worden uit deze middelen. Daarom zijn voor iedereen de colgende stullen beschikbaar.

  1. beschrijving cultuur fonds, u vindt het hier
  2. notitie aanpak cultuur onderwijs. u vindt het hier
  3. brief over het cultuur onderwijs aan alle ouders. u vindt het hier

Monrovia Calling

Jacq Turel is weer terug in Liberia.

Ze heeft haar werk voor het onderwijs weer opgepakt. Een mooi en boeiend verslag van haar werk kunt u hier lezen. Als u haar wil bereiken voor een reactie, haar e mail adres is <jacqturel@gmail.com>

Avond relaties en seksualiteit 17 maart en week van de lente kriebels

In de week van 16 maart tot en met 20 maart hebben we in school de week van de lente kriebels. Aan het eind van die week wordt het ook echt lente. Alle ouders hebben inmiddels een brief gehad over die week. U kunt de brief hier nog nalezen. We denken dat het een leuke boeiende avond en voor de kinderen ook belangrijke week gaat worden. .  images (4)