Welkom

Welkom op de website van de 6e Montessorischool Anne Frank. Via onze Facebook pagina kunnen jullie op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. We gebruiken voor deze website beperkt foto’s van de kinderen, als u dat niet wilt kunt u dat bij de schoolleiding aangeven. Ook zit er bij de schoolgids een formulier om dat aan te geven.

De 6e Montessorischool Anne Frank is een school waar het leren voorop staat. We hebben dat vastgelegd in de zin “leren met aandacht voor ieder kind.

We geven naast het leren ook veel individuele aandacht voor de kinderen. We gaan er van uit dat ieder kind zich wil ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat er een veilig gestructureerd klimaat is op de school en in de klas. Daarom besteden we ook veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Voor een impressie van onze school maakten we ook een film. U vindt de film hier. De film opent in een nieuw tabblad

Veiligheid in en om de school

Veiligheid in en om de school

De veiligheid van kinderen is terecht een belangrijk onderwerp. Wat kunnen wij als volwassenen doen en hoe ervaren kinderen de veiligheid in en om school? We bevragen daarom eenmaal per twee jaar naar de kinderen vanaf groep 5 naar hun gevoel van veiligheid. Dat blijkt gelukkig heel goed in orde. Met een score van 3,6 op een schaal maximaal tot 4 is dat geruststellend. We streven echter toch altijd naar beter.

 

Verkeersveiligheid , Van en naar school

Hoe zit het met de veiligheid op straat wanneer kinderen naar school komen of naar huis gaan. Daar hebben we gelukkig als volwassenen behoorlijk invloed op. Dat varieert van beschermers om te voorkomen dat voeten tussen de spaken komen, tot  de manier waarop we de fietsen stallen bij het halen en brengen. Staan de fietsen hinderlijk in de loop dan blokkeren we de doorgang waardoor kinderen onnodig op straat moeten manoeuvreren. Ook de doorgang voor hulpdiensten wordt belemmerd door fietsen die fout  geparkeerd staan doordat ze in de loop staan.

 

Sociale media,  gebruik internet en pesten

Een andere vorm van onveiligheid kan ontstaan door het ongecontroleerde gebruik van internet. Veel bovenbouw kinderen hebben zowel thuis als op hun telefoon toegang tot internet. We hebben daarom specifiek ook gevraagd aan kinderen in de bovenbouw of ze last hebben  van bedreiging of kwetsende acties via internet of telefoon. Dat blijkt met een score van 3.7 niet het geval te zijn. Mooie score, maar ook hier is het belangrijk om op te blijven letten en met je kind in gesprek te blijven, af en toe mee te kijken over het internet gebruik. Dat is ook de reden dat de bovenbouw de week van media wijsheid heeft gedaan. Vraag bijvoorbeeld aan je kind of hij/ zij in een whats app groep zit en of dat nog leuk is. Mobiele telefoons horen bijvoorbeeld niet in de slaapkamer!

De school gebruikt ons pest protocol, een handleiding hoe om te gaan met pestgedrag, wanneer er sprake is van voortdurend grensoverschrijdend gedrag van kinderen. Het pestprotocol is ook te vinden op onze site.

 

Externe dreiging

Een derde vorm van veiligheid is de dreiging van buiten af. De terrorisme dreiging waar alle landen mee te maken hebben geldt ook voor ons land. Ten aanzien van specifiek onze school hebben we recentelijk een wat breder opgezet overleg gevoerd met enkele betrokken ouders en vertegenwoordigers van politie en de ambtelijke top veiligheid van de gemeente. We spraken over de maatregelen die de school neemt zoals stringent deurbeleid en veiligheidsbeleid in het algemeen. Conclusie is dat we op school datgene doen wat verstandig is. Belangrijk voor ouders is echter te weten dat ook u daarin een verantwoordelijkheid hebt. Niet de kleuterdeur (nr 42)  gebruiken als er geen leerkrachten bij staan, die is dan niet meer veilig afgesloten. Ook niet even de deur opendoen omdat je iemand voor de deur ziet staan. Wij kijken en horen via de intercom en via camera wie er voor de deur staat.  Opvallende zaken natuurlijk melden bij politie en schoolleiding.

 

Ontruimingsoefening

Twee maal per jaar oefenen we met de hele school een ontruiming. We nemen deze oefening altijd heel serieus. Alle kinderen weten zo precies wat de bedoeling is als het alarm afgaat Ook ouders die in de school zijn op het moment van de oefening doen gewoon mee! Elke oefening wordt geëvalueerd. De ervaring is dat we bijna altijd binnen drie minuten allemaal buiten staan.

 

Sinterklaas op school

Sinterklaas is weer in het land en ook bij ons op school! Kinderen van onderbouw en middenbouw zongen hem toe en luisterden geboeid!!

7a6e8700f7e61fe542bdf40ff6fc2f7976e2149521748f30481948c51331ebbf

School ondersteuningsplan

Hoe zorgen we voor al onze kinderen en hoe zorgen we specifiek voor kinderen die een speciale extra begeleiding nodig hebben? Dat beschrijven we elk jaar in het school ondersteuningsplan. In het team wordt dat besproken en de medezeggenschapsraad geeft er advies over. Inmiddels is het plan definitief vastgesteld. U kunt het vinden door hier te klikken. Als u vragen over dit plan heeft kunt u die stellen aan de schoolleiding of aan de intern begeleider Karin Rappange

Jaarverslag

Elk jaar maken we een jaarverslag over het afgelopen jaar. We doen dat om terug te kijken naar wat er goed ging, maar ook om te bekijken wat beter had gekund. Als je goed en eerlijk terugkijkt kun je ook beter vooruitkijken naar waar je aan wil werken in de komende periode. Verder is het goed om alle cijfers een keer op een rij te zetten.

Het jaarverslag is besproken met de MR, met het schoolbestuur en het is aangeboden aan de rijksinspectie die het meeneemt als een van de documenten voor de jaarlijkse verantwoording.

Als u het verslag wil lezen klikt u hier. Als u een reactie wil geven, of een vraag wil stellen, horen we dat graag. Dat kan bij de schoolleiding, de leerkracht van uw kind, maar het kan ook bijvoorbeeld bij de MR.

schoolplan 2015-2019

Iedere vier jaar maakt iedere school in Nederland een schoolplan voor de komende jaren. We beschrijven in het schoolplan wat de plannen zijn, waar we aan gaan werken en ook globaal hoe we dat gaan doen. Het is in eerste instantie een stuk voor intern gebruik om richting te geven aan de onderwerpen waar we de komende jaren aan willen werken. We hebben het besproken met de medezeggenschapsraad die met de plannen heeft ingestemd.

Het is ook een stuk waar we met het schoolbestuur en de rijksinspectie over spreken. We publiceren het ook op de site voor geïnteresseerde ouders. Wilt u er iets over vragen of wilt u een toelichting op de keuzes? De schoolleiding staat u graag te woord. U vindt het plan door hier te klikken.

Cultuur onderwijs

Zoals bekend is er op school een cultuurfonds. Ouders dragen financieel bij aan het cultuurfonds.

We vinden het belangrijk dat iedereen weet wat het cultuurfonds doet en hoe we zicht houden op de activiteiten die betaald worden uit deze middelen. Daarom zijn voor iedereen de colgende stullen beschikbaar.

  1. beschrijving cultuur fonds, u vindt het hier
  2. notitie aanpak cultuur onderwijs. u vindt het hier
  3. brief over het cultuur onderwijs aan alle ouders. u vindt het hier